Δευτέρα, 4 Φεβρουαρίου 2013

Παραγωγή Λόγου: Μεταβατικές φράσεις και λέξεις

 
 ΑΙΤΙΑ

Παράγοντες που συμβάλλουν επιβοηθητικά στον/ στην/ στο ...
Αν κοιτάξουμε βαθύτερα, στις ρίζες του φαινομένου, θα δούμε πως πηγάζει από...
Κύρια αιτία του/ της... είναι ο/ η/ το ...
Ανάμεσα στα αίτια ξεχωριστή θέση κατέχει...
Σοβαρό επίσης αίτιο θεωρείται...
Ένας ακόμα λόγος είναι το γεγονός ότι...
Κύριος (βασικός/ πρωταρχικός/ καθοριστικός/ ουσιαστικός/ θεμελιώδης) παράγοντας είναι...
Αν ο/ η/ το ... σήμερα γνωρίζει μεγάλη ανάπτυξη είναι γιατί...
Ο ρόλος του/ της ... είναι πράγματι καθοριστικός για ...
Εξετάζοντας τον οικονομικό (/κοινωνικό/ πολιτικό/ πνευματικό/ ψυχικό) τομέα διαπιστώνουμε ότι...
Εκτός από αυτό όμως και ο/ η/ το ... αποτελεί...
Ο/ η/ το ... είναι βλαβερός/ ή/ ό (επιβλαβής/ επιζήμιος)...
Θα ήταν αδύνατος/ η/ ο   ο/ η/ το ... χωρίς τη βοήθεια του/ της...
Πάρα πολλές παράμετροι στην υπόθεση του/ της... είναι συνυφασμένες με...
Δεν πρέπει όμως να αγνοούνται και οι οικονομικές (κοινωνικές/ πολιτικές/...) αιτίες
Ένας άλλος παράγοντας για τη διαμόρφωση ( ανάπτυξη/ όξυνση/ διόγκωση/ εμφάνιση) του/ της ... είναι...
Η εξήγηση που δίνεται από ειδικούς επιστήμονες και... για την αύξηση (/διόγκωση/.,.) του/ της... τα τελευταία χρόνια, είναι ότι σε αυτό συνέτεινε ο/ η/ το ... καθώς και η κρίση που διαπερνά ολόκληρο τον κοινωνικό ιστό.
Το πρωτεύον είναι πού βρίσκονται οι αιτίες του/ της..., οι νοσογόνες εστίες.
Το κλειδί της ερμηνείας του/της ... βρίσκεται...
Εκείνο που πρέπει να γίνει απόλυτα σαφές σε μια βαθύτερη προσέγγιση του προβλήματος είναι ότι...
Από εκεί και πέρα λειτουργούν μία σειρά συγκλίνοντες υποβοηθητικοί και επιβοηθητικοί παράγοντες για ...
Ευεπίφορο κλίμα στροφής στον/ στην/ στο... δημιουργεί...

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

 Μια πρώτη ματιά στην προσφορά του/ της... αποδεικνύει ότι
Η χρησιμοποίηση του/ της... έχει ως αποτέλεσμα ...
Άλλη θετική/ αρνητική συνέπεια είναι ο/ η/ το ...
Ένα ακόμη θετικό/ αρνητικό αποτέλεσμα είναι...
Η προσφορά (/ ο ρόλος) του/ της... δεν σταματά σε αυτό το σημείο ..
Εκτός από τα θετικά στοιχεία, ο/ η/ το... έχει και αρκετά αρνητικά ....
Ανάμεσα στις συνέπειες(/ στις επιπτώσεις/ στα αποτελέσματα)
ιδιαίτερη θέση κατέχει....
Αναφερόμενοι στις συνέπειες καταλαβαίνουμε ( διαπιστώνουμε ) ότι
Ο/ η/ το ...είναι φυσικό επακόλουθο του/ της...
Η αύξηση (/ανάπτυξη) του/ της... αποτελεί κι αυτή θετική συνέπεια ...
Ο/ η/ το ... παρέχει(/προσφέρει/ εξασφαλίζει).../καλλιεργεί (/αναπτύσσει/ προάγει/ ενισχύει)....
Σημαντική επίσης είναι η βοήθεια που προσφέρει..
Γεγονός είναι ότι συμβάλλει και...
Η σημαντικότερη προσφορά του/ της... είναι αναμφισβήτητα ...
Αλλά και ο/ η/ το ... έχει να αποκομίσει τεράστια οφέλη από ...
Εξετάζοντας τις συνέπειες στον οικονομικό ( κοινωνικό/ πολιτικό / ηθικό/...) τομέα διαπιστώνουμε ότι...
Ο/ η/ το ... αποτελεί συνέπεια (είναι επακόλουθο) του/ της ...είναι απόρροια/ προϊόν...
Ο/ η/ το ... έχει επιπτώσεις/ αντίκτυπο ..., είναι βλαβερός/ επιβλαβής/ επιζήμιος...
Ο/ η/ το ... έχει ως αποτέλεσμα την κακοδαιμονία (την εξαθλίωση/ την κατάπτωση/ τον εκφυλισμό)...
Η επίδραση του/ της... στον/ στην/ στο ... είναι καταλυτική
Η ευεργετική επίδραση του/ της... στον/ στην/ στο... είναι εμφανής
Με τον/ την/ το... επιτυγχάνεται (κατορθώνεται/ πραγματώνεται/ ολοκληρώνεται)...
Ο/ η/ το... συμβάλλει.. συντείνει.. συντελεί...επιτρέπει/ διευκολύνει/ προάγει/ προωθεί...
Άμεση συνέπεια του παραπάνω γεγονότος είναι...
Ο/ η/ το ... επηρεάζει θετικά/ αρνητικά τον/ την/ το ...ασκεί επιρροή (/ επίδραση)
Ο/ η/ το ... είναι παράγοντας δημιουργικός/ ανανεωτικός/ ανακαινιστικός...

ΑΝΤΙΘΕΣΗ – ΕΝΑΝΤΙΩΣΗ

 Αλλά, μα, όμως, ωστόσο, από την άλλη πλευρά, εξάλλου, αντίθετα, ενώ, αν και, μολονότι, παρά το ότι, απεναντίας, εντούτοις, μολαταύτα, παρόλο, αντίθετα, διαφορετικά, ειδάλλως, αλλιώς, αντίστροφα, όχι μόνο... αλλά και, όχι μόνο δεν... μα ούτε

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ

 Με άλλα λόγια... -... δηλαδή ...
Για να γίνουμε πιο σαφείς ...
Αυτό σημαίνει πως...

ΕΜΦΑΣΗ

Είναι αξιοσημείωτο ότι...
Πρέπει να τονίσουμε ότι...
Θα ήταν σημαντική παράλειψη να μην τονίσουμε ότι...
Δεν είναι επίσης καθόλου υπερβολικό να υποστηρίξει κανείς ότι...
Ο/ η/ το ... θεωρείται πληγή του κοινωνικού σώματος

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

 Παραδειγματικά αναφέρουμε ότι.../... όπως για παράδειγμα ...

ΜΕΤΡΑ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

 Θα είναι αναμφίβολη (/ αναμφισβήτητη/ αναντίρρητη/ αδιαφιλονίκητη)
η συμβολή του/ της... στον/ στην/ στο ...
Ο/ η/ το ... θα συμβάλει στην καλυτέρευση (/ βελτίωση/ αναμόρφωση/
εξυγίανση/ θεραπεία) του/ της...
Ο/ η/ το ... μπορεί να λειτουργήσει θετικά για ..θα ασκήσει θετική επιρροή (/ επίδραση)
Ο/ η/ το ... αποτελεί βασική προϋπόθεση για...
Για να εξασφαλιστεί ο/ η/ το ... είναι απαραίτητος/ η/ ο ...
Η επίδραση του/ της... στον/ στην/ στο θα είναι καταλυτική.
Η ευεργετική επίδραση του/ της... στον/ στην/ στο ... είναι εμφανής
Ο/ η/ το ... θα αποβεί παράγοντας δημιουργικός (/ ανανεωτικός/ανακαινιστικός)
Ουσιαστικός / πρωταρχικός/ καθοριστικός παράγοντας για ... μπορεί να αποβεί και...
Ο/ η/ το ... προϋποθέτει την ύπαρξη ...
Τα δυσμενή αποτελέσματα μπορούν να αντιμετωπιστούν ...
Χρειάζεται ριζική αφύπνιση για να καταλάβει ο κόσμος (/ οι νέοι)...
Πρέπει να αντισταθούμε με όλες μας τις δυνάμεις αν θέλουμε ...
Είναι επιτακτική (/ αδήριτη) ανάγκη να ...

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

 Επομένως, συνεπώς, λοιπόν
Συμπερασματικά θα λέγαμε ότι...
Εύκολα βγαίνει το συμπέρασμα ότι...
Επαγωγικά λοιπόν σκεπτόμενοι καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι...
Από τα παραπάνω συνάγεται το συμπέρασμα ότι...
Μπορούμε λοιπόν να συμπεράνουμε ότι...
Επιλογικά θα λέγαμε ότι…
Βγαίνει λοιπόν αβίαστα το συμπέρασμα ότι...
Οι παραπάνω σκέψεις οδηγούν στο γενικότερο συμπέρασμα ότι...
Οι παραπάνω σκέψεις συγκλίνουν στο συμπέρασμα ότι...
Για να συνοψίσουμε ... 
Συγκεφαλαιώνοντας (/ ανακεφαλαιώνοντας) θα λέγαμε ότι...


ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΘΕΣΟΥΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ

Επίσης πρέπει να αναφέρουμε ότι...
Δεν θα πρέπει ακόμη να λησμονεί κανείς ότι...
Θα ήταν σημαντική παράλειψη να μην αναφερθούμε και...
Δεν πρέπει επίσης να ξεχνάμε ότι...
Δεν είναι επίσης καθόλου υπερβολικό να υποστηρίζει κανείς ότι...
Είναι απαραίτητο/ αναγκαίο/ επιβεβλημένο να αναφερθούμε και στον/στην/ στο ...
Συνεχίζοντας πρέπει να τονίσουμε ότι...
Ένα ακόμη επιχείρημα είναι...
Προεκτείνοντας τη σκέψη μας θα λέγαμε ότι...
Κατά πρώτο λόγο ... 
Κατά δεύτερο λόγο ...
Επιπλέον... 
Επιπρόσθετα...
Μεταξύ των άλλων ...

ΑΛΛΕΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ  ΚΑΙ ΦΡΑΣΕΙΣ

Ας σημειωθεί ότι...
Έχει διαπιστωθεί πως ...
Είναι εύκολο να καταλάβει κανείς ότι...
Είναι φανερό/ ευνόητο/ πρόδηλο/ αναμφισβήτητο ότι...
Η καθημερινή πείρα βεβαιώνει...
Είναι γενικά παραδεκτό πως,..
Στηριζόμενοι σε αυτό το δεδομένο ...
Ανάμεσα στον/ στην/ στο ... και στον/ στην/ στο ... υπάρχει διαλεκτική (αμφίδρομη σχέση)
Επιβεβαίωση της παραπάνω άποψης (διαπίστωσης αποτελεί ο/ η/το...)
Το γεγονός αυτό αποδεικνύει ότι...

Πηγή:  www.moec.gov.cy

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου