Δευτέρα, 28 Οκτωβρίου 2013

O σύνδεσμος ὡςΟ σύνδεσμος ὡς έχει ποικίλες λειτουργίες και σημασίες στα αρχαία ελληνικά, με αποτέλεσμα πολλές φορές αυτές να συγχέονται δημιουργώντας προβλήματα στη σύνταξη.
Η παρακάτω  παρουσίαση περιλαμβάνει τις πιο συνηθισμένες χρήσεις του ὡς και  παραδείγματα-ασκήσεις.
Χρήσεις του  ὡς
α) εισάγει αναφορικές, πλάγιες ερωτηματικές, ειδικές, αιτιολογικές, τελικές, χρονικές και συμπερασματικές προτάσεις.
β) συνοδεύει αιτιολογικές, τελικές, κατηγορηματικές μετοχές.
γ) με αριθμητικά δηλώνει ποσό κατά προσέγγιση (περίπου).
δ) με επίθετα και επιρρήματα υπερθετικού βαθμού σημαίνει “όσο το δυνατό”.
ε) με επιρρήματα τροπικά επιτείνει τη σημασία τους.
στ) συνοδεύει απόλυτο απαρέμφατο.
ζ) συνοδεύει κατηγορούμενο (εννοείται η μετοχή του εἰμί).
η) λειτουργεί ως καταχρηστική πρόθεση και σημαίνει προς.

Να εξηγήσετε τη σύνταξη του ὡς στα παρακάτω παραδείγματα:

1.      ἀπωλοφύροντο τὴν ἑαυτῶν συμφοράν, ὡς ἀδίκως φεύγοιεν ἅπαντες παρὰ τὸν νόμον·

2.      ἅπαντας παρέταξε παρὰ τὸ Λύκειον γυμνάσιον, ὡς μαχούμενος.

3.      ἅπαντας τοὺς ἐκ Μιλήτου ἐκτὸς ὀλίγων, καὶ ἀσπίδας ἔλαβον ὡς διακοσίας.

4.      ἐξεβίβαζεν, ὡς μὴ καταδήλους εἶναι τοῖς πολεμίοις ταῦτα ποιοῦντας.

5.      ἀνήγετο περὶ μέσας νύκτας, ὡς ἐξαπιναίως προσπέσοι·

6.      ἀναμνήσθητε ὡς ἀλγεινὸν καὶ ἀνωφελὲς ἤδη ἐστί.

7.      πεμφθεὶς οὐκ ἔχω τί ἄλλο ποιῶ ἢ τὰ κελευόμενα ὡς ἂν δύνωμαι κράτιστα.

8.      οἱ δὲ Λακεδαιμόνιοι ἔδοσαν τὸν Λύσανδρον ὡς ἐπιστολέα.

9.      καὶ τὰς ἄλλας ἀρχὰς κατέστησαν ὡς ἐδόκει αὐτοῖς.

10.  ὡς δὲ ταῦτα εἶπεν, εἷλκε μὲν ἀπὸ τοῦ βωμοῦ.

11.  Θαυμαστὸν δὲ φαίνεταί μοι καὶ τὸ πεισθῆναί τινας ὡς Σωκράτης τοὺς νέους διέφθειρεν.

12.  συνεληλύθασιν ὡς ἐμὲ καταλελειμμέναι ἀδελφαί τε καὶ ἀδελφιδαῖ.

13.  καὶ τοὐναντίον γε τούτου ἔνιοι, ὄντες ὡς ἀληθῶς τοῦ δήμου, τὴν φύσιν οὐ δημοτικοί εἰσι.

14.  φύεται ἄξιον λόγου οὐδὲν ἐν τῇ θαλάττῃ, οὔτε τέλειον ὡς ἔπος εἰπεῖν οὐδέν ἐστι, σήραγγες δὲ καὶ ἄμμος καὶ πηλὸς.

15.  τὸ δὲ σύμπαν δῆλος ἦν Κῦρος ὡς σπεύδων πᾶσαν τὴν ὁδὸν καὶ οὐ διατρίβων.