Κυριακή, 6 Ιανουαρίου 2013

Συντακτικό Αρχαίων: Ασκήσεις στην ανάλυση μετοχώνα) Να υπογραμμίσετε και να χαρακτηρίσετε τις μετοχές στις παρακάτω προτάσεις επισημαίνοντας αν είναι συνημμένες ή απόλυτες
β)   Να μεταφράσετε τις προτάσεις
γ)   Να αναλύσετε τις μετοχές στις αντίστοιχες προτάσεις τους.

 1. Ὥσπερ ἤδη σαφῶς εἰδότες ὅ πρακτέον ἐστίν οὐκ ἐθέλετε ἀκούειν.
 2. Φοβούμενοι τήν ὁδόν ὅμως συνηκολούθησαν.
 3. Μεμνῆσθαι χρή ὅτι οὐ νομοθετήσοντες περί αὐτῶν ἥκετε.
 4. Κρέα ἐσθίοντες οἱ στρατιῶται  διεγίγνοντο. (εσθίω=τρώγω)
 5. Ἄρχεσθαι μαθών ἄρχειν ἐπιστήσει.
 6. Ἐλυποῦντο  οἱ δυνατοί καλά κτήματα ἀπολωλεκότες.
 7. Ἕλληνες ὄντες κατά τῆς Ἑλλάδος μάχονται.
 8. Ἥδομαι ἀκούων σοῦ φρονίμους λόγους.
 9. Οὐδείς ἄν θεοσεβῆ μιμούμενος ἀνόσιος γένοιτο.
 10. Ὁ μέντοι Ἀγησίλαος ἐκείνους καίπερ  ὁρῶν οὐκ ἐδίωκεν.
 11. Οὐκ αἰσχύνομαι μανθάνων, ἀλλά πυνθάνομαι και ἐρωτῶ.
 12. Καί οἱ μέν Ἕλληνες στραφέντες παρεσκευάζοντο  ὡς δεξόμενοι αὐτόν.
 13. Λακεδαιμόνιοι δῆλοι ἦσαν ἔπιβουλεύοντες ἡμῖν.
 14. Οἱ Θηβαῖοι ἔλαθον εἰσεληλυθότες.
 15. Φοβοῦ τούς θεούς τούς ἀεί ὄντας καί πάντας ἐφορῶντας.
 16. Ἄρχεσθαι μαθών ἄρχειν ἐπιστήσει.
 17. Τίς οὐκ οἶδεν ὅτι πάντα τόν βίον ἐν ταραχαῖς και κινδύνοις διατελοῦμεν ὄντες;
 18. Ἔλυποῦντο οἱ δυνατοί καλά κτήματα ἀπολωλεκότες.

 Σημείωση: Να συμβουλευτείτε τη σχετική ανάρτηση στο Λεξιφιλία με τον τίτλο: "Συντακτικό Αρχαίων: Ανάλυση Μετοχής σε Δευτερεύουσα Πρόταση"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου