Τετάρτη, 9 Ιανουαρίου 2013

Αρχαία Ελληνικά: Διαγώνισμα στον Λυσία, Υπέρ Μαντιθέου


ΘΕΜΑΤΑ 
ΛΥΣΙΑΣ, ΥΠΕΡ ΜΑΝΤΙΘΕΟΥ
[1] Εἰ μὴ συνῄδη, ὦ βουλή, τοῖς κατηγόροις βουλομένοις ἐκ παντὸς τρόπου κακῶς ἐμὲ ποιεῖν, πολλὴν ἂν αὐτοῖς χάριν εἶχον ταύτης τῆς κατηγορίας· ἡγοῦμαι γὰρ τοῖς ἀδίκως διαβεβλημένοις τούτους εἶναι μεγίστων ἀγαθῶν αἰτίους, οἵτινες ἂν αὐτοὺς ἀναγκάζωσιν εἰς ἔλεγχον τῶν αὐτοῖς βεβιωμένων καταστῆναι. [2] ἐγὼ γὰρ οὕτω σφόδρα ἐμαυτῷ πιστεύω, ὥστ’ ἐλπίζω καὶ εἴ τις πρός με τυγχάνει ἀηδῶς [ἢ κακῶς] διακείμενος, ἐπειδὰν ἐμοῦ λέγοντος ἀκούσῃ περὶ τῶν πεπραγμένων, μεταμελήσειν αὐτῷ καὶ πολὺ βελτίω με εἰς τὸν λοιπὸν χρόνον ἡγήσεσθαι. [3] ἀξιῶ δέ, ὦ βουλή, ἐὰν μὲν τοῦτο μόνον ὑμῖν ἐπιδείξω, ὡς εὔνους εἰμὶ τοῖς καθεστηκόσι πράγμασι καὶ ὡς ἠνάγκασμαι τῶν αὐτῶν κινδύνων μετέχειν ὑμῖν, μηδέν πώ μοι πλέον εἶναι· ἐὰν δὲ φαίνωμαι <καὶ> περὶ τὰ ἄλλα μετρίως βεβιωκὼς καὶ πολὺ παρὰ τὴν δόξαν καὶ παρὰ τοὺς λόγους τοὺς τῶν ἐχθρῶν, δέομαι ὑμῶν ἐμὲ μὲν δοκιμάζειν, τούτους δὲ ἡγεῖσθαι χείρους εἶναι. πρῶτον δὲ ἀποδείξω ὡς οὐκ ἵππευον οὔτ’ ἐπεδήμουν ἐπὶ τῶν τριάκοντα, οὐδὲ μετέσχον τῆς τότε πολιτείας.

Α) Να μεταφράσετε το απόσπασμα: «[2] ἐγὼ γὰρ οὕτω σφόδρα... τούτους δὲ ἡγεῖσθαι χείρους εἶναι»  
   Μονάδες 20

Β. 1) Στην παράγραφο 3 ο Μαντίθεος εγείρει την αξίωση έναντι των βουλευτών («ἀξιῶ δέ, ὦ βουλή, ..») να επικυρώσουν την εκλογή του,  αν κατορθώσει να τους αποδείξει «τοῦτο μόνον». Να αποδώσετε το περιεχόμενο της φράσης αυτής με βάση τα όσα λέει ο ίδιος. (προσοχή: η απάντησή σας πρέπει να αποτελείται από τρία τεκμήρια και δεν αρκεί η αναφορά σας μόνο στο κατηγορητήριο: «οὐκ ἵππευον οὔτ’ ἐπεδήμουν ἐπὶ τῶν τριάκοντα, οὐδὲ μετέσχον τῆς τότε πολιτείας»). Πώς αξιολογείτε αυτή τη στάση του απέναντι στους βουλευτές;                                                                                                                                         
                                                                                                                                                  Μονάδες 10

Β.2 )  Με βάση το παρακάτω κείμενο να απαντήσετε στην εξής ερώτηση: Ποια στοιχεία ηθοποιίας διακρίνετε στο απόσπασμα; Να βρείτε τουλάχιστον δύο και να τα σχολιάσετε.

 [11]Και τις ιδιωτικές μου, λοιπόν, υποθέσεις έτσι τις έχω διευθετήσει. Σχετικά, όμως, με το δημόσιο βίο νομίζω ότι είναι για μένα πολύ μεγάλη απόδειξη της δικής μου τιμιότητας ότι, όσοι από τους νεότερους τυχαίνει να χάνουν τον καιρό τους στα ζάρια ή στα ποτά ή σε τέτοιες ακολασίες, θα δείτε όλους αυτούς να είναι αντίπαλοί μου και να διαδίδουν πάρα πολλές ψευδείς φήμες για μένα και να λένε (πάρα πολλά) ψέματα. Και όμως είναι φανερό ότι, αν επιθυμούσαμε τα ίδια (πράγματα), δε θα είχαν για μένα τέτοια γνώμη. [12]Και ακόμα, κύριοι βουλευτές, κανείς δε θα μπορούσε να αποδείξει ότι έχει γίνει σε βάρος μου ούτε αισχρή ιδιωτική δίκη ούτε έγγραφη καταγγελία για δημόσιο αδίκημα ούτε μήνυση για δημόσιο αδίκημα. Και όμως, βλέπετε ότι άλλοι έχουν μπλεχτεί πολλές φορές σε τέτοιους δικαστικούς αγώνες.                                                                                                              
Μονάδες 10


Γ.)  Τι γνωρίζετε για τους Συμβουλευτικούς λόγους;                                                      
Μονάδες 10

 Δ. ) Να βρείτε με ποιες λέξεις του κειμένου έχουν ετυμολογική συγγένεια οι παρακάτω λέξεις της νέας ελληνικής: προβολή, παράσταση, τυχοδιώκτης, πεπραγμένα, παροχή.                                                                                                                                    
Μονάδες 10


ΛΥΣΙΑΣ, ΚΑΤΑ ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΟΥΣ
 ...Πολλῶν δὲ καὶ μεγάλων κινδύνων ὑπαρξάντων, ἄνδρες ἀγαθοὶ γενόμενοι τοὺς μὲν ἠλευθερώσατε, τοὺς δ’ εἰς τὴν πατρίδα κατηγάγετε. [98] εἰ δὲ ἐδυστυχήσατε καὶ τούτων ἡμάρτετε, αὐτοὶ μὲν ἂν ἐφεύγετε δείσαντες μὴ πάθητε τοιαῦτα οἷα καὶ πρότερον, καὶ οὔτ’ ἱερὰ οὔτε βωμοὶ διὰ τοὺς τούτων τρόπους ὑμᾶς ἀδικουμένους ἂν ὠφέλησαν, ἃ καὶ τοῖς ἀδικοῦσι σωτήρια γίγνεται· οἱ δὲ παῖδες ὑμῶν, ὅσοι μὲν ἐνθάδε ἦσαν, ὑπὸ τούτων ἂν ὑβρίζοντο, οἱ δ’ ἐπὶ ξένης ἕνεκα μικρῶν συμβολαίων ἂν ἐδούλευον ἐρημίᾳ τῶν ἐπικουρησόντων.
 Λεξιλόγιο: κατάγω= επαναφέρω από την εξορία  / ἐπὶ ξένης = στην ξενιτιά / συμβόλαιον = χρέος / ἐρημία = έλλειψη / τῶν ἐπικουρησόντων = των βοηθών

Α) Να μεταφράσετε το παρόν άγνωστο κείμενο.                                                           Μονάδες 20

Β 1 ) Να αναγνωρίσετε συντακτικά τους υπογραμμισμένους στο κείμενο όρους:
 κινδύνων, τούτων, δείσαντες, ὑμᾶς, ὑμῶν .

Β. 2) Να αναγνωρίσετε συντακτικά (είδος, εισαγωγή, εκφορά, συντακτική θέση) όλες τις προτάσεις, κύριες και δευτερεύουσες,  του παρακάτω χωρίου:
 «εἰ δὲ ἐδυστυχήσατε καὶ τούτων ἡμάρτετε, αὐτοὶ μὲν ἂν ἐφεύγετε δείσαντες μὴ πάθητε τοιαῦτα οἷα καὶ πρότερον»                                                                                                   
                                                                                                                                                  Μονάδες 10
Γ. 1) Για κάθε ένα από τους παρακάτω τύπους να γράψετε ό,τι σας ζητείται:
 ἄνδρες: κλητική ενικού
τοιαῦτα: γενική πληθυντικού
τὴν πατρίδα: δοτική πληθυντικού
παῖδες: δοτική πληθυντικού
τούτων: αιτιατική ενικού στο θηλυκό γένος.

Γ. 2) Να κλιθούν οι παρακάτω ρηματικοί τύποι στην έγκλιση, το χρόνο και τη φωνή που βρίσκονται:
 πάθητε, κατηγάγετε, ὠφέλησαν, γίγνεται, ὑβρίζοντο                                       Μονάδες 10

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου