Παρασκευή, 29 Ιουνίου 2012

'Αγνωστο 2[32] ἀκούοντες οὖν ταῦτα οἱ ἀπὸ τῶν πόλεων πρέσβεις ἀπήγγελλον ἐπὶ τὰς ἑαυτῶν ἕκαστοι πόλεις. καὶ οἱ μὲν ἄλλοι ἅπαντες ὤμνυσαν ἐμπεδώσειν ταῦτα, οἱ δὲ Θηβαῖοι ἠξίουν ὑπὲρ πάντων Βοιωτῶν ὀμνύναι. ὁ δὲ Ἀγησίλαος οὐκ ἔφη δέξασθαι τοὺς ὅρκους, ἐὰν μὴ ὀμνύωσιν, ὥσπερ τὰ βασιλέως γράμματα ἔλεγεν, αὐτονόμους εἶναι καὶ μικρὰν καὶ μεγάλην πόλιν. οἱ δὲ τῶν Θηβαίων πρέσβεις ἔλεγον ὅτι οὐκ ἐπεσταλμένα σφίσι ταῦτ' εἴη. Ἴτε νυν, ἔφη ὁ Ἀγησίλαος, καὶ ἐρωτᾶτε: ἀπαγγέλλετε δ' αὐτοῖς καὶ ταῦτα, ὅτι εἰ μὴ ποιήσουσι ταῦτα, ἔκσπονδοι ἔσονται. οἱ μὲν δὴ ᾤχοντο.
                                                                                                         Ξενοφώντος Ελληνικά, 5, 1, 32

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
καστος : ο καθένας  ὄμνυμι : ορκίζομαι    μπεδόω, ῶ = τηρώ σταθερά   ξιόω, = αξιώνω, έχω την αξίωση τ βασιλως γρμματα = η επιστολή του βασιλιά (των Περσών)   πιστέλλω = διατάζω, δίνω εντολή  κσπονδος = παραβάτης των σπονδών, της συμφωνίας (σπονδαί = συμφωνία, αλλά σπονδή = θυσία, σπονδή)   οἴχομαι = έχω φύγει,  φεύγω, αναχωρώ   


ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1) Να γραφούν οι ζητούμενοι τύποι:
κοοντες, πγγελλον, μνυσαν,  λεγεν: Χ.Α.
ξουν : γ΄ενικό ενεστώτα όλων των εγκλίσεων στην ίδια φωνή
δξασθαι : β΄πληθ. παρακειμένου και υπερσυντελίκου οριστικής μέσης φωνής
εναι : β΄ενικό προστακτικής
τε : το ίδιο πρόσωπο στον άλλο αριθμό
ρωττε : Ε.Α.
χοντο : το αντίστοιχο πρόσωπο του ενεστώτα
2) τατα, πρσβεις, παντες, γρμματα, πλιν, σφσι : την ίδια πτώση του άλλου αριθμού
3) ἐμπεδσειν, δξασθαι, εναι : να αναγνωρισθούν τα απαρέμφατα και να βρεθεί το υποκείμενό τους
4) ὅτι οκ πεσταλμνα σφσι τατ' εη : να αναγνωρισθεί η πρόταση (είδος, συντ.θέση, εισαγωγή, εκφορά) και να μεταφερθεί στον ευθύ λόγο.
5)ἀπαγγλλετε δ' ατος κα τατα, τι ε μ ποισουσι τατα, κσπονδοι σονται : να βρεθεί και να αναγνωρισθεί ο υποθετικός λόγος. Η περίοδος να μεταφερθεί στον ευθύ λόγο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου